آموزشی

ایمان ریکی، آموزش و ارائه همسویی های ریکی از پایه (ریکی اوسویی ) تا سیستم های پیشرفته و تشرف جاوا و سیستم های هدیه

ادراك حسی ریکی

چرا زمان خود درمانی یا درمان دیگران هيچ حسی در مورد جريان انرژی نداريم ؟⁣شما ریکی را منتقل می‌کنید مسیری ... ادامه مطلب